എന്‍. രാമചന്ദ്രന്‍

സ്വാശ്രയകോളേജ് അനുവദിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ധാരണ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നിയമം വേണം

Posted on ജൂലൈ 29, 2006. Filed under: എന്‍. രാമചന്ദ്രന്‍, വിദ്യാഭ്യാസം |

എന്‍. രാമചന്ദ്രന്‍

അലാവുദ്ദീന്റെ അത്ഭുതവിളക്കില്‍ നിന്ന് എന്നപോലെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യമേഖലയില്‍ ഒമ്പത് മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളും നാല്‍പ്പത്തിയൊമ്പത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും ഒറ്റയടിക്കുണ്ടായത്. ലക്ഷങ്ങളുമായി നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സീറ്റുകള്‍ക്കുവേണ്ടി ഓടുന്ന പതിവുനിര്‍ത്തലാക്കുകയും, ഇവിടെത്തന്നെ കൂടുതല്‍ സീറ്റുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയുമായിരുന്നു ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശം.

(കൂടുതല്‍…)

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

ഇന്ധനരംഗത്ത് ഒരു ചാരായവിപ്ലവം

Posted on ഫെബ്രുവരി 19, 2006. Filed under: എന്‍. രാമചന്ദ്രന്‍, ശാസ്ത്രം |

എന്‍. രാമചന്ദ്രന്‍

    തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണെങ്കിലും മദ്രാസിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുന്ന എസ്. വെങ്കിട്ടരമണൻ ഐ.എ.എസ്സുകാരനായ സാമ്പത്തികകാര്യവിദഗ്ധനാണു്. അദ്ദേഹം റിസർവ്വു്ബാങ്കു് ഗവർണ്ണർ എന്ന ഉന്നതമായ പദവി വഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ഹിന്ദു’ ദിനപ്പത്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തികകാര്യ പത്രമായ ബിസിനസ് ലൈനിൽ ഊർജ്ജത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹരിതവിപ്ലവമെന്ന പേരിൽ ആഗസ്റ്റു് 15-ആം തീയതി അദ്ദേഹം ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു. ആഗസ്റ്റു് 8-ആം തീയ്യതിയിലെ ന്യൂസു്വീക്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു ലേഖനമായിരുന്നു ഊർജ്ജത്തിലെ ഹരിതവിപ്ലവത്തെപ്പറ്റി ലേഖനമെഴുതാൻ തനിക്കു് പ്രചോദനം നൽകിയതെന്നും വെങ്കിട്ടരമണൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹരിതസ്വർണ്ണം, കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഇന്ധനം മുതലായ ന്യൂസ് വീക്കിലെ ലേഖനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പരാമർശങ്ങളെ വെങ്കിട്ടരമണൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

    (കൂടുതല്‍…)

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...