ശാസ്ത്രം

ഇന്ധനരംഗത്ത് ഒരു ചാരായവിപ്ലവം

Posted on ഫെബ്രുവരി 19, 2006. Filed under: എന്‍. രാമചന്ദ്രന്‍, ശാസ്ത്രം |

എന്‍. രാമചന്ദ്രന്‍

    തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണെങ്കിലും മദ്രാസിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുന്ന എസ്. വെങ്കിട്ടരമണൻ ഐ.എ.എസ്സുകാരനായ സാമ്പത്തികകാര്യവിദഗ്ധനാണു്. അദ്ദേഹം റിസർവ്വു്ബാങ്കു് ഗവർണ്ണർ എന്ന ഉന്നതമായ പദവി വഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ഹിന്ദു’ ദിനപ്പത്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തികകാര്യ പത്രമായ ബിസിനസ് ലൈനിൽ ഊർജ്ജത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹരിതവിപ്ലവമെന്ന പേരിൽ ആഗസ്റ്റു് 15-ആം തീയതി അദ്ദേഹം ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു. ആഗസ്റ്റു് 8-ആം തീയ്യതിയിലെ ന്യൂസു്വീക്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു ലേഖനമായിരുന്നു ഊർജ്ജത്തിലെ ഹരിതവിപ്ലവത്തെപ്പറ്റി ലേഖനമെഴുതാൻ തനിക്കു് പ്രചോദനം നൽകിയതെന്നും വെങ്കിട്ടരമണൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹരിതസ്വർണ്ണം, കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഇന്ധനം മുതലായ ന്യൂസ് വീക്കിലെ ലേഖനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പരാമർശങ്ങളെ വെങ്കിട്ടരമണൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

    (കൂടുതല്‍…)

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...